เกียรติคุณวงศ์ ณ., และ แนรอท เ. “การออกแบบกรอบแนวคิดสำหรับการวิจัย เพื่อศึกษาการยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของแรงงานไทย”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปี 9, ฉบับที่ 6, กันยายน 2021, น. 2288-00, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/251466.