ทัดสา ศ., ฉลากบาง ว., และ เสถียรนพเก้า พ. “กลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปี 10, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2022, น. 1329-43, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/251256.