อร่ามพงษ์พันธ์ ส. ., จันทร์ศิลา ว. ., และ เชาวน์ชัย ส. . “รูปแบบการบริหารกิจการนักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปี 10, ฉบับที่ 5, สิงหาคม 2022, น. 2079-96, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/250802.