ขนะวงศ์ ก., จันทร์ศิลา ว. ., และ เชาวน์ชัย ส. . “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียนโรงเรียนเอกชน”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปี 10, ฉบับที่ 5, สิงหาคม 2022, น. 2037-49, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/250767.