ผลอำนวย น., หวังสัจจะโชค ว., และ ทิพย์วงศ์ ร. “หลักประกันสุขภาพแรงงานประมงข้ามชาติและการปรับตัวภายใต้อนุสัญญาการทำงานในภาคประมงฉบับที่ 188: ปัญหาอุปสรรค และทิศทางการพัฒนาในอนาคต”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปี 9, ฉบับที่ 6, ตุลาคาม 2021, น. 2586-01, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/250690.