นิธิภณยางสง่า ธ., และ วาทโกวิโท พ. “การพัฒนากระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ในชั้นสอบสวนโดยพุทธสันติวิธีจังหวัดภูเก็ต”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปี 9, ฉบับที่ 7, พฤศจิกายน 2021, น. 2792-03, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/250619.