พรหมชนะ อ. “การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปี 9, ฉบับที่ 2, เมษายน 2021, น. 660-74, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/250608.