คุ้มทะยาย ส. ., และ ประสิทธิ์ผล ว. “การสื่อสารแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลโดยใช้เทคนิค ‘การเล่าเรื่อง’ เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปี 10, ฉบับที่ 5, สิงหาคม 2022, น. 1956-69, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/250307.