เพชรานรากร ช., เถื่อนช้าง ว. ., และ บุญอ่อน ส. . “รูปแบบการบริหารงานวิชาการเชิงพุทธของผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปี 10, ฉบับที่ 5, สิงหาคม 2022, น. 2143-56, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/250235.