ปฐมโรจนฤทธ์ ว., และ เลิศบัวสิน ศ. . “แนวทางการฟื้นฟูผู้พิการให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปี 10, ฉบับที่ 5, สิงหาคม 2022, น. 2050-64, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/250179.