ทันการ ส., และ จิตตลดากร ส. “การพัฒนากีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ให้เป็นเมืองท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปี 10, ฉบับที่ 5, สิงหาคม 2022, น. 1880-95, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/250178.