วัฒนะประดิษฐ์ ข., บูรณสิงห์ ธ., ณ นคร ส., และ วราโพธิ์ ด. “การพัฒนาสมรรถนะผู้นำด้วยรูปแบบนวัตกรรม การสร้างวิศวกรสันติภาพท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ชุมชนให้เกิดสันติสุข”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปี 9, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2021, น. 895-07, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/250175.