วาทโกวิโท พ., วชิรปญฺโญ พ., และ วัฒนะประดิษฐ์ ข. “การพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นำท้องถิ่น ในการเป็นวิศวกรสันติภาพเพื่อสร้างสันติสุขในชุมชน”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปี 9, ฉบับที่ 2, เมษายน 2021, น. 458-66, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/250147.