ไพเพอร์ จ. ., ปัญญาดี เ. ., ยศสุข ป. ., และ แก้วทิพย์ ส. . “การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย : กรณีศึกษาชุมชนรอบเขื่อนสิริกิติ์”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปี 10, ฉบับที่ 5, สิงหาคม 2022, น. 1942-55, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/250066.