พีรพัชระ จ., ยังวรวิเชียร พ., ประจักษ์จิตร ช., และ สุวรรณรักษ์ จ. “แนวทางการจัดอบรมวิชาชีพด้านอาหาร สำหรับผู้สูงอายุบ้านห้วยทรายเหนือจังหวัดเพชรบุรี”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปี 10, ฉบับที่ 2, เมษายน 2022, น. 538-52, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/248958.