จันทร์ภูชงค์ ส., และ จิตตลดากร ส. “ความยั่งยืนทางการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปี 10, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2022, น. 1203-16, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/248669.