กันบุรมย์ จ., และ จิตตรุทธะ ช. “ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา: จังหวัดนครราชสีมา ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปี 10, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2022, น. 1062-78, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/247544.