ศรีชัยวงค์ ป. “วัฒนธรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจในยุคศตวรรษที่ 21: มองผ่านหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปี 9, ฉบับที่ 6, สิงหาคม 2021, น. 2679-8, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/246855.