สารบรรณ ส., วิสุทฺธิญาณเมธี พ. ., พุดชู ส., อินปิง น. ., และ คำแก้ว ส. “กระบวนการทางสังคมเชิงพุทธกับการป้องกันการตั้งครรภ์ ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่น จังหวัดพะเยา”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปี 9, ฉบับที่ 6, ตุลาคาม 2021, น. 2484-03, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/246290.