สาระวงศ์ ป., มะเสนะ ช., และ ภูมิชัย ว. “รูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาด้วยสื่อทางไกลผ่านดาวเทียม ในสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีประสิทธิผล”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปี 9, ฉบับที่ 7, ธันวาคม 2021, น. 2849-63, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/245886.