การุณ ว., มะเสนะ ช., และ โพธิ์กลิ่น ส. “รูปแบบการบริหารการศึกษาปฐมวัยสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปี 9, ฉบับที่ 5, สิงหาคม 2021, น. 1940-51, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/244147.