วุฑฺฒิวํโส พ. . ., และ วัฒนะประดิษฐ์ ข. . “ความดีสากล 5 ประการ: หลักการต้านภัยโควิด-19ของพระธรรมกาย”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปี 8, ฉบับที่ sup, พฤษภาคม 2020, น. 371-85, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/242402.