พรหมพินิจ โ., วัฒนะประดิษฐ์ ข. ., และ ธมฺมหาโส พ. “กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะด้านความปลอดภัยของ นักบินอากาศยานเบาพิเศษร่มบิน ตามหลักพุทธสันติวิธี”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปี 8, ฉบับที่ sup, มิถุนายน 2020, น. 213-25, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/241012.