ศิลปดอนบม อ. ., และ ศรีโภคางกุล ศ. “การกำเนิดของพรรคอนาคตใหม่ที่มีผลกระทบต่อพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งปีพุทธศักราช 2562: กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปี 8, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2020, น. 320-35, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/236437.