ทีปงฺกโร พ., วัฒนะประดิษฐ์ ข. ., และ บรรณรุจิ บ. “รูปแบบการสืบสานวิถีแห่งศรัทธาที่มั่นคงของ ชาวพุทธในสหภาพเมียนมา”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปี 7, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2019, น. 1098-11, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/178155.