กุลพงษ์วาณิชย์ อ., วัฒนะประดิษฐ์ ข. ., และ บรรณรุจิ บ. “สันตินวัตกรรมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการส่งเสริม องค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปี 7, ฉบับที่ 5, สิงหาคม 2019, น. 1269-82, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/176809.