[1]
จิวตระกูล เ. ., อินทรกำแหง อ. ., และ ประเสริฐสิน อ. ., “บริบท ปัญหาและแนวทางการจัดสภาพแวดล้อมให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยชุมชน”, JMPS, ปี 10, ฉบับที่ 5, น. 2229–2246, ส.ค. 2022.