[1]
อายุมั่น พ. และ ฉัตรแก้ว พ. ., “สถาปัตยกรรมวัดพม่า: ประวัติศาสตร์ คุณค่า และการประกอบสร้างทางวัฒนธรรมในจังหวัดลำปาง”, JMPS, ปี 10, ฉบับที่ 5, น. 2157–2171, ส.ค. 2022.