[1]
พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ และ เฟื่องฟูลอย เ., “การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และกระบวนการของชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย”, JMPS, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 596–610, เม.ย. 2022.