[1]
พระเทพปริยัติเมธี, “ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมเชิงพุทธบูรณาการ เพื่อความพอเพียงบนพื้นฐานการขับเคลื่อนตามแนวประชารัฐ”, JMPS, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 611–624, เม.ย. 2022.