[1]
พิศุทธิสุวรรณ ภ. และ ประเทืองรัตนา ช., “ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนภายในสถานศึกษา”, JMPS, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 580–595, เม.ย. 2022.