[1]
วุฑฺฒิกโร พ. และ ขาวเงิน ก., “การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้มรดกโลก ทางวัฒนธรรมในบริบทพระพุทธศาสนา”, JMPS, ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 407–421, ก.พ. 2022.