[1]
อัจฉรานุวัฒน์ ณ. และ พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์, “ผู้ไกล่เกลี่ยวิชาอาชีพกับทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาท”, JMPS, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 886–897, เม.ย. 2022.