[1]
จิรกิจนิมิตร ณ. ., “การปกครองของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเมี่ยนผ่านองค์มติ ความเชื่อ สังคม วัฒนธรรม”, JMPS, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 858–870, เม.ย. 2022.