[1]
เดชะองอาจ น. และ วชิรปญฺโญ พ., “กระบวนการเผาศพเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในสังคมไทยปัจจุบัน ตามหลักพุทธสันติวิธี กรณีศึกษาวัดบริบูรณ์ ชุมชนบ้านขี้เหล็กใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ”, JMPS, ปี 9, ฉบับที่ 7, น. 2734–2746, ธ.ค. 2021.