[1]
ทองสว่าง พ., มะเสนะ ช., และ ขันธะรี น., “รูปแบบการจัดการความรู้ของผู้บริหารโรงเรียนยุคใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา”, JMPS, ปี 9, ฉบับที่ 7, น. 3096–3108, ธ.ค. 2021.