[1]
ปุญฺญชาโต พ. และ วาทโกวิโท พ., “คุณค่าและความสำคัญของบทบาทบวรต่อการพัฒนาศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน: ศึกษากรณี ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ”, JMPS, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 652–664, เม.ย. 2022.