[1]
หลินภู ม., พระใหญ่ น., ประเสริฐสิน อ., และ จินงี่ ป., “รูปแบบการให้คำปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐาน เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง”, JMPS, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 693–705, เม.ย. 2022.