[1]
องคสิงห์ ห., มิตรานันท์ ช., และ วิบูลพัฒนะวงศ์ ก. ., “การศึกษาสภาพความต้องการจำเป็นต่อแนวทางการสนับสนุน พฤติกรรมเชิงบวกสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางพฤติกรรมในโรงเรียนเรียนร่วม”, JMPS, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 802–816, ก.ย. 2021.