[1]
ยุกตานนท์ ธ., “การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอน แบบออนไลน์ภายใต้สถานการการแพร่ของเชื้อไวรัส COVID-19”, JMPS, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 509–522, เม.ย. 2022.