[1]
ชวนนิยมตระกูล อ., วัฒนะรัตน์ ป., และ วิบูลพัฒนะวงศ์ ก., “แนวทางพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในชั้นเรียนที่มีความแตกต่างหลากหลาย”, JMPS, ปี 9, ฉบับที่ 6, น. 2453–2468, ต.ค. 2021.