[1]
วิเศษสัตย์ ช., “การวิจัยและพัฒนาทักษะนวัตกรรม ของเยาวชนไทยสำหรับรองรับการประกอบอาชีพในโลกอนาคต”, JMPS, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 497–508, ธ.ค. 2021.