[1]
ภาชนะวรรณ อ. และ วรปัญญา เ., “การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารโรงเรียน แกนนำและโรงเรียนเครือข่ายการจัดการเรียนรวม จังหวัดลพบุรี”, JMPS, ปี 9, ฉบับที่ 7, น. 3159–3171, ธ.ค. 2021.