[1]
เพ็ญรัตนหิรัญ ร., “การวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางในการส่งเสริมทักษะ 4Cs ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3”, JMPS, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 675–692, ธ.ค. 2021.