[1]
วรปัญญา เ. และ ภาชนะวรรณ อ., “การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา ในประเทศไทย”, JMPS, ปี 10, ฉบับที่ 5, น. 2023–2036, ส.ค. 2022.