[1]
จันทร์โลหิต พ., ปัญญาดี เ., และ แก้วทิพย์ ส., “แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับภูมิวัฒนธรรม: กรณีศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่”, JMPS, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 817–829, เม.ย. 2022.