[1]
คำไล้ ส., มะเสนะ ช., และ ลังกา ไ., “รูปแบบการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”, JMPS, ปี 10, ฉบับที่ 3, น. 1243–1255, พ.ค. 2022.