[1]
สมานพันธ์ น., “การพัฒนารูปแบบการสอนดนตรี เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3”, JMPS, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 665–674, เม.ย. 2022.