[1]
ศรีชัยวงค์ ป., “รูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทางธุรกิจ ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง”, JMPS, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 568–579, เม.ย. 2022.