[1]
ออกกิจวัตร ป., ยอดสิน น. ., ยืนยาว พ. . ., และ ธาดาตันติโชค ธ. ., “ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างองค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคการศึกษา 5.0 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาในภาคกลางและภาคตะวันออก”, JMPS, ปี 10, ฉบับที่ 5, น. 2260–2272, ส.ค. 2022.